+91-9434196149 - ayurvedsevaksangha.contai@gmail.com

Sl. Department Name
1 Maulik Siddhant & Ayurved Samhita
2 Sharir Rachana
3 Sharir Kriya
4 Dravyaguna
5 Rasashastra and Baishajya kalpana
6 Rog Nidan and Vikruti Vigyan.
7 Swasthyavritya
8 Agadtantra and Vyavharayurved
9 Kaumar Vritya
10 Prasuti Tantra and Stri Roga
11 Kaya Chikitsa
12 Panch Karma
13 Shalya Tantra
14 Shalakya Tantra